REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE "DESTINAŢIA TA" A COMPANIEI S.C. ACCENT TRAVEL & EVENTS S.R.L., DESFĂŞURAT PE SITE-UL WWW.minivacante.accenttravel.ro

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Organizatorul concursului "DESTINAŢIA TA" este ACCENT TRAVEL & EVENTS, cu sediul în Bucuresti, Bvd. Ferdinand nr. 74 A, Sector 2, tel. 021 314 19 80, fax 021 314 19 81, mail office@accenttravel.ro, înmatriculata la Registrul Comerţului sub numărul J40/7734/1999 cod fiscal RO 12097170, Licenta Turism (Tur-operator) Nr. 1664 cu agenţii proprii în Bucuresti si Ploiesti, reprezentată prin Lucian Boronea, Director General şi Loredana Stanciu, Director Executiv.

Campania promoţională (denumită în cele ce urmează "Campania" sau "Campania promoţională") se derulează conform prezentului Regulament, (denumit în continuare "Regulament") care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, pe aceleaşi căi pe care a fost făcută şi informarea iniţială.

2. LOCUL ŞI DURATA DESFĂŞURĂRII CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania promoţională se va desfăşura în perioada 17 martie – 18 aprilie 2011 (până la orele 23.59) pe site-ul www.minivacante.accenttravel.ro denumit în continuare „Site-ul” şi are drept scop popularizarea ofertelor agentiei ACCENT TRAVEL & EVENTS.

Campania promoţională este organizată şi se va derula pe întreg teritoriul României. Caştigătorii care au accesat site-ul de pe teritoriul unui alt stat, va trebui să se conformeze acestui regulament şi să solicite acordarea premiilor numai pe teritoriul României.

3. CONDIŢII DE PARTICIPARE

Campania este accesibilă tuturor persoanelor fizice în vârstă de peste 18 ani, rezidente în România, care urmează indicaţiile prezente în acest Regulament pentru a-şi valida participarea.

Pentru a putea participa la concurs participanţii trebuie să descarce de pe Site catalogul electronic, să completeze formularul de înscriere cel puţin cu datele personale, să citească şi să accepte prezentul Regulament.

O persoană se poate înscrie doar o singură dată la Campanie, cu un singur nume şi adresa de email. Nu se acceptă înscrierea aceleiaşi persoane cu nume diferite.

4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promoţională este deschisă tuturor persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani, până la data începerii campaniei, rezidente în Romania, cu excepţia angajaţilor societăţii ACCENT TRAVEL & EVENTS, precum şi ai membrilor familiilor acestora (copii, părinţi, fraţi / surori, soţ / soţie, rude până la gradul IV). Participarea la această Campanie promoţională are valoare de acceptare neechivocă, expresă şi integrală, liber consimţită şi în afara oricărei constrângeri a tuturor prevederilor prezentului Regulament. Persoana juridică responsabilă de prelucrarea bazei de date cu caracter personal este ACCENT TRAVEL & EVENTS, cu sediul în Bucuresti, Bvd. Ferdinand nr. 74 A, Sector 2, tel. 021 314 19 80, fax 021 314 19 81, mail office@accenttravel.ro, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J40/1974/1999 cod fiscal RO 12097170, Licenţă Turism (Tur-operator) Nr. 1964 cu agenţii proprii în Bucureşti şi Ploieşti, reprezentată prin Lucian Boronea, Director General şi Loredana Stanciu, Director Executiv.

5. MODUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Adresa de accesare a concursului "DESTINAŢIA TA" este www.minivacante.accenttravel.ro. Pentru a participa la această campanie, o persoană trebuie să se înregistreze prin selectarea şi descărcarea catalogului conţinând ofertele turistice ale ACCENT TRAVEL & EVENTS, completarea în formularului de pe Site cel puţin cu datele personale:

 • Prenume
 • Nume
 • E-mail
 • Telefon
 • Data naşterii
 • Sex
 • Oraş

şi în funcţie de opţiunea participanţilor şi cu adresa:

 • Strada /Nr / Bl / Sc / Ap
 • Cod Poştal
 • Judeţ

După selectarea catalogului şi completarea formularului, participanţii vor fi înscrişi în mod automat la concurs. Participanţii vor primi un e-mail de confirmare a înregistrării.

Orice încercare de fraudare a sistemului de către participanţi, în încercarea de a-şi mări artificial şansele de câştig, va fi sancţionată prin înlăturarea profilului respectiv din concurs.

Nu este necesară rezevarea nici unui sejur de la ACCENT pentru a participa la Campania promoţională "DESTINAŢIA TA".

6. PREMIILE CAMPANIEI, ACORDAREA ACESTORA ŞI ANUNŢAREA CĂŞTIGĂTORILOR

6.1 PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

În cadrul acestei Campanii se vor acorda următoarele premii, astfel:
Premiul I.
Un pachet de vacanta tematic trekking, la Praga, 3 nopti cazare hotel minim 3* cu mic dejun inclus, transport avion, pentru 2 persoane.
Valabil în perioada 17.03 – 30.06.2011, cu exceptia perioadei de Pasti, cu rezervarea datelor de calatorie pana in data de 30 aprilie.
Premiul II
Un pachet de vacanta tematic la pedalat, la Hotelul Clermont 4*, Covasna, 3 nopti cazare cu mic dejun inclus, pentru 2 persoane.
Valabil in perioada 17.03 – 30.06.2011, cu exceptia perioadei de Pasti, cu rezervarea datelor de calatorie pana in data de 30 aprilie.
Premiul III
Un rucsac Accent Travel & Events, cu echipament de snorkeling.

6.2 ACORDAREA PREMIILOR ŞI ANUNŢAREA CĂŞTIGĂTORILOR

6.2.1 Anunţarea câştigătorilor:

Extragerea câştigătorilor se va face în data de 19 aprilie 2011, ora 12:00, în prezenţa unei comisii de extragere constituită în temeiul legilor în vigoare. Câştigătorii vor fi anunţaţi până cel tarziu la ora 24:00 în aceeaşi zi, prin email sau telefonic, în cazul în care există această informaţie. Câştigătorii vor fi afişaţi şi pe site-ul www.minivacante.accenttravel.ro

6.2.2. Alte clauze:

Câştigătorii trebuie să se prezinte, pentru confirmare, la sediul ACCENT în maxim 7 de zile de la data publicării anunţului privind câştigătorul promoţiei, având asupra lor cartea de identitate.

Confirmarea se face prin semnarea la sediul agenţiei prin semnarea unui protocol. În cazul în care câştigătorul nu se prezintă în termen de 7 zile, pierde orice drept asupra premiului şi nici nu va primi despăgubiri.

Un participant poate câştiga un singur premiu pe parcursul desfăşurării Campaniei.

În cazul în care se identifică profile care au aceleaşi date de indentificare sau se constată în momentul acordării premiului că există similitudini de nume sau adresă cu o persoană care a câştigat unul dintre celelalte 2 premii, premiul se reportează următorului participant (rezervei) care îndeplineste condiţiile de acordare. Premiile nu pot fi acordate câştigătorului de drept şi vor fi acordate următorului concurent (rezerva) în următoarele condiţii:

 • dacă persoana câstigătoare este în imposibilitatea de a beneficia de premiu (boală, forţa majoră sau alte evenimente neprevăzute),
 • dacă nu poate fi contactat în termen de 7 zile de la anunţarea pe site la numărul de telefon furnizat la înregistrarea pe www.minivacante.accenttravel.ro sau la adresa de e-mail furnizată,
 • dacă nu furnizează operatorului care îi anunţă premiul datele solicitate de acesta,
 • dacă nu poate sau nu vrea să urmeze procedura care trebuie îndeplinită pentru a beneficia de premiul câştigat.

În cazul în care, din motive independente de Organizator, o persoană care a fost declarată câştigătoare (conform procedurior exprimate în acest regulament) nu poate fi contactată într-o perioadă de 7 zile de la validarea câştigătorului, iar premiile livrate se întorc la Organizator, acesta îşi rezervă dreptul de a acorda premiu următorului concurent (rezervei extrase).

ACCENT nu e răspunzătoare de eventualele probleme ale câştigătorilor cu premiile câştigate, acestea urmând a fi rezolvate de aceştia prin procedura de garanţie obişnuită.

7. CONDIŢII DE VALIDARE A PARTICIPANŢILOR

Pentru ca un participant să fie luat în considerare pentru procesul de calculare a punctajelor, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să întrunească condiţiile prezentului regulament,
 • să intre pe pagina dedicată Campaniei promoţionale de pe Site, la adresa www.minivacante.accenttravel.ro,
 • să descarce minim 2 cataloage online
 • să completeze corect formularul de înregistrare care se găseşte pe site, cu date personale valide

Comisia de evaluare va invalida orice profil care nu îndeplineşte condiţiile de mai sus, precum şi orice profil care încalcă în alt fel prevederile prezentului Regulament.

8. ERORI, MESAJE NECORESPUNZĂTOARE

Organizatorul acestei campanii, ACCENT TRAVEL & EVENTS nu îşi asumă nici o răspundere pentru datele şi materialele necorespunzătoare (care nu respectă condiţiile impuse şi instrucţiunile pentru protejarea datelor personale).

9. RESPONSABILITATE

Organizatorul Campaniei va acorda premiile persoanelor câştigătoare în conformitate cu specificaţiile acestui regulament.

Organizatorul Campaniei nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

 • înscrierile efectuate pe alte pagini de internet decât cele dedicate Campaniei;
 • înscrierile efectuate în afara perioadei Campaniei.

În acelaşi timp, Organizatorul se obligă să asigure pe Site prezenţa tuturor materialelor aprobate şi trimise în formatele uzuale, conform instrucţiunilor şi cerintelor de pe site.

10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanţilor la Campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 şi legislaţia română privind comunicările comerciale, iar Organizatorul se angajează să îndeplinească toate condiţiile stabilite de lege, aplicabile prezenţei Campanii, pentru protecţia drepturilor participanţilor.

Prin intrarea pe pagina dedicată Campaniei promoţionale, www.minivacante.accenttravel.ro, completarea datelor personale în formularele de înscriere sau selectarea butonului „Trimite formularul”, participanţii sunt de acord ca toate datele lor personale să fie incluse în baza de date a companiei ACCENT TRAVEL & EVENTS , în scopul participării la această Campanie şi desemnării câştigătorilor.

Participanţilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulatie a acestor date, în special următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date,
 • dreptul de intervenţie asupra datelor,
 • dreptul de opoziţie.

Dreptul de acces la date, de intervenţie asupra datelor, de opoziţie, sau oricare din drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru orice persoană vizată, pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, datată şi semnată adresată operatorului (ACCENT TRAVEL & EVENTS), în mod gratuit.

Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi.

La cererea participanţilor, adresată în scris către ACCENT TRAVEL & EVENTS, şi trimisă la adesa: Bucuresti, Bvd. Ferdinand nr. 74 A, Sector 2.

Organizatorul se obligă:

 • să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an,
 • să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,
 • înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Datele personale ale câştigătorilor vor rămâne în contabilitatea firmei, în conformitate cu prevederile legislaţiei fiscale.

Participanţii îşi dau acordul ca în cazul în care vor ieşi câştigători, numele, adresa lor sa fie făcute publice de Organizator, potrivit legislaţiei în vigoare.

Scopul operaţiunilor de prelucrare a datelor de către operatorul ACCENT este promovarea de servicii şi produse adresate direct clientilor persone fizice, prin mijloace de marketing direct.

Datele colectate sunt: nume, prenume, gen, telefon, e-mail, data naşterii, localitate.
Datele prelucrate sunt: nume, prenume, gen, telefon, e-mail, data naşterii, localitate.
Datele prelucrate se vor păstra pentru o perioadă de timp nedeterminată.
Dacă cineva nu doreşte să primească informare din partea ACCENT TRAVEL & EVENTS sau doreşte să îşi exercite drepturile menţionate mai sus în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, sau să afle mai multe informaţii despre modul în care îşi poate exercita aceste drepturi, poate contacta serviciul marketing ACCENT TRAVEL & EVENTS, cu sediul în Bucuresti, Bvd. Ferdinand nr. 74 A, Sector 2.

11. TAXE ŞI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile nete obţinute de către câştigătorul marelui premiu (cf. Art. 6), conform Legii nr. 571 / 2003, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice natură în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

12. LITIGII

În cazul unor potenţiale conflicte apărute între Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă, parţile implicate vor înainta conflictele spre soluţionare instanţelor competente din România.

13. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a pune capăt Campaniei promoţionale anterior datei de 15 decembrie 2009, dar nu înainte de a anunţa publicul, în cazul în care, din motive obiective şi independente de voinţa şi controlul Organizatorului, continuarea Campaniei promoţionale nu ar mai fi posibilă. Într-un astfel de caz, Organizatorul se obligă să menţină pagina dedicată Campaniei promoţionale, pe care să anunţe incetarea Campaniei şi să îndepărteze formularul electronic prin care se trimit datele personale catre Organziator. Cu toate acestea, Organizatorul va continua să evalueze şi să ofere premii, conform Regulamentului, tuturor formularelor completate până la data încetării Campaniei.

14. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Regulamentul Campaniei poate fi consultat la sediul ACCENT TRAVEL & EVENTS şi pe site-ul Campanie la adresa: www.minivacante.accenttravel.ro. Prin participarea la această Campanie promoţională, participanţii sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe Site.